Financieringen

Als overheid willen we met eigenaren en vrijwilligers samenwerken voor het behoud van ons cultureel erfgoed. Zo hebben we een aantal ondersteuningsregelingen hieronder op een rij gezet:

Onderhoud

Subsidie onderhoud gemeentelijke monumenten

De gemeente regelt voor u de gemeentelijke en de provinciale subsidie bij onderhoud of restauratie van een gemeentelijkmonument.
Hieronder de link naar het:

aanvraagformulier Gemeente Aalten

aanvraagformulier Gemeente Oost Gelre

Gemeente Winterswijk:
Aanvraagformulier monumentenzorg
Aanvraagformulier beschermd dorpsgezicht

De gemeente Aalten kent ook een mogelijkheid om een lening af te sluiten voor onderhoud of restauratie van een gemeentelijk monument: de stimuleringslening monumenten Aalten. www.svn.nl/leningen/Aalten/Stimuleringslening-Monumenten-zakelijk

Subsidies onderhoud rijksmonument

U bent eigenaar van een rijksmonument? Dan komt u wellicht in aanmerking voor een van de subsidieregelingen van de overheid. De volgende regelingen kunnen interessant voor u zijn.

De rijksoverheid verleent instandhoudingssubsidie. Hiermee kunt u een gedeelte van het onderhoud van uw monument financieren. Het gaat hierbij om sober en doelmatig onderhoud, op basis van een instandhoudingsplan, over een periode van 6 jaar. Voor meer informatie kijk op: www.cultureelerfgoed.nl/dossiers/subsidies

Instandhoudingssubsidie in 2020 aanvragen

Bent u eigenaar van een rijksmonument dat geen woonhuis is? Dan kunt u tot en met 31 maart 2020 instandhoudingssubsidie aanvragen voor de periode 2020 – 2025.

Lees meer hierover op: www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/subsidie-instandhouding-rijksmonumenten

Restauratie en/of herbestemming

Lenen bij het restauratiefonds

Als u binnenkort een monumentaal pand gaat restaureren, dan kunt u in aanmerking komen voor een lening van het Nationaal Restauratiefonds. Mogelijk kunt u lenen tegen een lage rente. Het Restauratiefonds biedt verschillende financieringsvormen. Ook voor financiering van aankoop, herbestemming en verduurzaming. In Gelderland zijn er zowel voor rijks- als gemeentelijke monumenten laagrentende leningen mogelijk. Zie: www.restauratiefonds.nl

Subsidie voor herbestemming

Wilt u onderzoeken of de herbestemming van uw haalbaar is? U kunt daarbij gebruik maken van de Subsidieregeling stimulering herbestemming monumenten. De subsidie draagt ook bij aan het wind- en waterdicht houden gedurende het onderzoek. U kunt subsidie aanvragen in de periode van 1 oktober t/m 30 november van ieder jaar. Onder deze regeling vallen niet alleen monumenten maar ook andere gebouwen met cultuurhistorische waarde.
www.monumenten.nl/monument-financieren/subsidie-voor-herbestemming/subsidie-aanvragen

Subsidie van de provincie Gelderland voor restauratie

De provincie Gelderland biedt subsidie voor de bescherming, instandhouding, restauratie en herstel van een erfgoed of het uitvoeren van een onderzoek hiernaar (bijvoorbeeld het inventariseren van de noodzaak van restauratie of het vestigen van een kunstgalerie in een voormalig kerkgebouw). Daarnaast stelt de provincie budget beschikbaar voor de Gelderse Monumentenfonds-hypotheek (lening met lage rente voor restauratie, herbestemming en/of energiebesparende voorzieningen).
Link: www.gelderland.nl/Cultuur-en-erfgoed

Fondsen

Cultuurfonds

Heeft u financiële ondersteuning nodig voor het herstel van bijzondere objecten, interieurs en roerende en onroerende monumenten? Dan maakt u kans op een bijdrage van het Cultuurfonds.  Als voorwaarde geldt wel dat het erfgoed toegankelijk is en opengesteld wordt voor publiek.