Wi-j doet ’t samen!

Ons cultureel erfgoed is van groot belang voor ons historisch besef en onze gezamenlijke identiteit. Het levert een belangrijke bijdrage aan de economie, de maatschappij en het toerisme. Ook draagt het bij aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven en bewoners.

Erfgoed is te verdelen in materieel en immaterieel erfgoed. Onder materieel erfgoed verstaan we historisch landschap, archeologie, geologie, historische (stede) bouw, musea en archieven. Bij immaterieel erfgoed kunt u denken aan geschiedenis, verhalen, gewoonten en gebruiken. In deze beleidsnota besteden we aandacht aan de verschillende vormen van erfgoed in onze gemeenten. Voor de onderdelen archeologie, geologie, musea en landschap zijn separate beleidsnota’s en uitvoeringsprogramma’s. De diverse nota’s samen vormen een breder erfgoedbeleid.

Een korte blik terug en vooral vooruit...

Uit de evaluatie van de Erfgoednota 2017-2021 blijkt dat de gezamenlijke erfgoednota ‘Wi-j doet ’t samen!’ ons allen veel brengt. We staan nog steeds achter de door ons geformuleerde ambities. En, om het in erfgoedtermen te houden, ‘hergebruik gaat voor vernieuwen’. Daarom blijven we de aankomende periode verdere invulling aan onze ambities geven. Geen grote koerswijzigingen, maar een stap verder in onze ingezette ontwikkelingen en het bereiken van onze ambities.

 

Doel nota

Doel van de nota is: Het vaststellen van ambities voor de instandhouding en ontwikkeling van het erfgoed, zodat dit:

  • op een goede wijze kan worden doorgegeven aan de volgende generatie;
  • een inspiratiebron en motor kan zijn voor nieuwe ontwikkelingen;
  • een verbinding vormt tussen diverse beleidsterreinen, organisaties en de drie gemeenten;
  • de identiteit onderstreept en versterkt.

 

Ambities

Vanuit de inbreng van vele samenwerkingspartners zijn in 2017 vier ambities vastgesteld. Deze ambities blijken bij de evaluatie maar ook tijdens de Erfgoeddag 2020 goed aan te sluiten bij de wensen van vele eigenaren, gebruikers en partners. Ze geven houvast en het merendeel van onze projecten geeft invulling aan verschillende van onze ambities.

Daarom blijft onze inzet gericht op:

Afbeelding Erfgoednota samenwerken | Samen werken aan en met Erfgoed

Afbeelding Erfgoednota samenwerken | Duurzame instandhouding Erfgoed

Afbeelding Erfgoednota samenwerken | Identiteit benutten voor de beleving van Erfgoed

Afbeelding Erfgoednota samenwerken | Kennis vergroten en delen, inspiratie voor jong en oud

 

Download Erfgoednota 2021-2024 Oost Achterhoek > 

Wil je de Erfgoednota in het Achterhoeks lezen? Dat kan via onderstaande knop:

Download Arfgoodnota 2021-2024 Oost Achterhook